Všeobecné smluvní podmínky www.biofilms.cz ze dne 2. 11. 2016

Znění účinné od 2. 11. 2016

Pronajímatelem je společnost Biofilms rental, s.r.o., IČ 035 06 037, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 232701 (dále jen „Biofilms rental“).

Nájemcem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Biofilms rental nebo s ním jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

Nájemce podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP.

I.

Předmět nájmu

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nebo výhradním pronajímatelem všech pronajímaných věcí uvedených na www.biofilms.cz

II.

1. Smlouvou o nájmu věci se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné dle platného ceníku na webu www.biofilms.cz.

2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.

III.

1. Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového systému. Uzavření smlouvy pronajímatel neprodleně potvrdí nájemci informativním e-mailem. Smlouva se sjednává na dobu určitou specifikovanou ve smlouvě o nájmu.

2. Smluvní strany jsou oprávněny nájemní smlouvu vypovědět z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.

IV.

Nájemné a kauce

1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné podle ceníku na webu www.biofilms.cz za každý den trvání nájmu, není-li stanoveno jinak dodatkem k nájemní smlouvě.

2. Nájemce je povinen v den vyzvednutí předmětu nájmu složit pronajímateli zálohu (kauci) ve výši domluvené smluvními stranami pro pokrytí případných vzniklých škod zaviněných nájemcem. Je vypočítána pronajímatelem na základě hodnoty objednaného zboží (až do její výše), předchozí spolupráce, referencí nájemce a jeho právního statusu (freelancer / osvč / s.r.o. / a.s.). Kauce je použita jako záloha pro uskutečněné plnění za předmětné období a jako částečná protihodnota zapůjčené techniky. Po navrácení předmětu nájmu se vrací zbylá část kauce odečtením od hodnoty nájemného, pokud ji převyšuje. V případě škody je využita na uhrazení do plné výše případných nákladů na opravu předmětu nájmu.

V.

Povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v dohodnutý den a hodinu, podle platné objednávky učiněné prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.biofilms.cz.

2. Pronajímatel se při předání předmětu nájmu nájemci přesvědčí, že předmět nájmu je způsobilý k obvyklému užívání.

3. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.

VI.

Povinnosti nájemce

1. Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě a není oprávněn jej dále pronajmout.

2. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.

3. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

4. Nájemce převzetím předmětu nájmu souhlasí s tím, že za škody způsobené předmětem nájmu během doby nájmu neodpovídá pronajímatel. Nájemce přebírá odpovědnost za možné následky spojené s neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.

5. Nájemce je srozuměn se skutečností, že pronajímatel neodpovídá za data uložená na záznamových zařízeních. Pronajímatel dále neodpovídá za škody a náklady vzniklé chybou nebo poruchou předmětu nájmu. Nájemci je proto doporučeno data dostatečně a včas zálohovat, aby předešel riziku vzniku výše uvedených škod.

6. Nájemce se zavazuje, že v případě poškození předmětu nájmu tento navrátí ve stavu, který není v rozporu s reklamačními podmínkami výrobce předmětu nájmu. V opačném případě se nájemce zavazuje uhradit cenu nevyreklamovatelného předmětu nájmu v její plné výši.

7. Po uplynutí doby nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v sídle pronajímatele či jiném dohodnutém místě, nejpozději však v den a hodinu uvedené v objednávce. Nájemce se zavazuje předat předmět nájmu ve stejném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jako při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.

8. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen nadále hradit sjednané denní nájemné. Dále je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15% sjednaného denního nájemného a to za každý den prodlení.

9. Nájemce odpovídá od okamžiku převzetí předmětu nájmu od pronajímatele za případné škody, zničení a odcizení předmětu nájmu, a to až do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

10. Nájemce je povinen oznámit jakoukoliv vyskytnuvší se vadu předmětu nájmu neprodleně pronajímateli. Na později reklamované vady nebude brán zřetel a nebude rovněž možné nárokovat slevy z nájemného.

11. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel neodpovídá za případné škody způsobené nájemci nedostatečným nabitím baterií předmětu nájmu.

12. Pronajímatel dále neodpovídá za škody způsobené nájemci v důsledku nefunkčnosti dodaných datových kabelů, neboť tyto si má nájemce povinnost překontrolovat při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele dle čl. VII těchto Všeobecných smluvních podmínek.

13. Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození předmětu nájmu, které má za následek nefunkčnost předmětu nájmu, je povinen pronajímateli uhradit peněžní částku ve výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům, které pronajímatel musí vynaložit pro uvedení předmětu nájmu do původního stavu a dále ušlý zisk do maximální výše nájemného za dobu, po kterou předmět nájmu nebyl v dispozici pronajímatele v souvislosti se škodnou událostí.

14. Uhrazením smluvních pokut a obdobných plnění podle těchto Všeobecných smluvních podmínek není dotčeno právo pronajímatele na náhrady škody v plné výši.

VII.

1. Nájemce je povinen překontrolovat při převzetí stav, součásti a příslušenství předmětu nájmu. V případě jakékoliv vady předmětu nájmu je tuto vadu povinen nájemce okamžitě při převzetí pronajímateli namítnout. Při nedodržení této povinnosti ztrácí nájemce právo vadu předmětu nájmu namítat, ledaže jde o vadu skrytou a při běžné kontrole nezjistitelnou. Vadou se myslí zejména nefunkčnost předmětu nájmu nebo jeho nedostatečné či nadbytečné množství.

2. Nájemce prohlašuje, že souhlasí s vyzvednutím a vracením předmětu nájmu dle vyplněných časů v objednávce. V dřívější době není možné zaručit dostupnost předmětu nájmu.

3. V případě zrušení nebo změny objednávky méně než 24 hodin před dohodnutým časem vyzvednutí souhlasí nájemce s uhrazením storno poplatku ve výši jednodenního nájemného.

VIII.

Noční trezor

1. V případě využití služby nočního trezoru souhlasí nájemce se skutečností, že v tomto případě nelze měnit objednávku mimo otevírací dobu provozovny uvedené na www.biofilms.cz.

2. Nájemce dále bere na vědomí, že chybějící či nefunkční součásti předmětu nájmu lze namítat až následující pracovní den v provozovně pronajímatele.

3. V případě jakékoliv vady předmětu nájmu je tuto vadu povinen nájemce okamžitě následující pracovní den po převzetí předmětu nájmu z nočního trezoru namítnout. Při nedodržení této povinnosti ztrácí nájemce právo vadu předmětu nájmu namítat, ledaže jde o vadu skrytou a při běžné kontrole nezjistitelnou. Vadou se myslí zejména nefunkčnost předmětu nájmu nebo jeho nedostatečné či nadbytečné množství.

IX.

Pojištění

1. Pronajímatel pojistí předmět nájmu proti krádeži vloupáním a loupežnému přepadení. Nájemce je povinen splnit pojistné podmínky pojišťovny dostupné ve zjednodušené podobě na stránkách www.biofilms.cz a v plném znění v provozovně pronajímatele. V případě, že pojistné podmínky nebudou nájemcem splněny a pojišťovna z toho důvodu odmítne plnění, je nájemce plně odpovědný za způsobenou škodu. V případě plnění ze strany pojišťovny podle vět předchozích se nepoužije ustanovení článku VI. odst. 9 a to za podmínky, že pojistné plnění je schopno plně nahradit způsobenou škodu. V případě, kdy pojistné plnění nahradí škodu pronajímateli jen z části, je nájemce povinen nahradit pronajímateli zbylou část škody.

2. Nájemci se dále doporučuje pojistit předmět nájmu před poškozením, zničením nebo škodou způsobenou užíváním či selháním předmětu nájmu. Poškození, zničení či jiné škody na předmětu nájmu, který nájemce proti takové události nepojistil, jej nezbavují povinnosti nahradit škodu pronajímateli. Nájemce se dále zavazuje z poskytnutého pojistného plnění uspokojit nároky pronajímatele.

X.

Ručení objednatele

V případě, kdy je osoba objednatele (osoba uzavírající nájemní smlouvu s pronajímatelem) odlišná od osoby, které je fakturováno nájemné, ručí objednatel pronajímateli za uhrazení splatného nájemného, které ani po dodatečné písemné výzvě nebylo uhrazeno.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.